De Kast – A new day

  • Uitgebracht: 23-08-1997 In nije dei (Een nieuwe dag) Cover: A new day
  • Auteur: Syb van der Ploeg
  • Muziek: Syb van der Ploeg
  • Het nummer was geschreven voor de Friese film De Gouden swipe

Onderstaand duet met De Kast is gezongen tijdens de televisie-uitzending Wereldvoetballer van het jaar (officieel: FIFA World Player of the Year*) in 1998, toen Zinédine Zidane (Juventus, Frankrijk) werd uitgeroepen tot winnaar.

*Sinds 2010 ontvangt de voetballer van het jaar de Fifa Ballon d’Or.

In nije dei

De nacht is foarby, de sinne is frij, omheech te gean
Aanst wurdt it dei, de moarn is te nij, om stil te stean
It libben wie wrang, it wachtsjen te lang, mar ‘t nimt in kear
Wes mar net bang, nea wer bang, it hoecht net mear

Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin
Gjin oerwurk foar us rinne, sunder sin

Jou my dyn han, jou my dyn hert
Asto it doarst mei my
Hjir is myn han, hjir is myn hert
‘k Jou myn bestean oan dy
Lang wie it kald en tsjuster, aanst komt de dei
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei

‘k Kaam net ut de rie, it paed dat ik gie, it wie sunder ein
De tiid dy’t der wie, it hert dat ik hie, it wie fersein
‘k Ha my oan dy jun, mysels yn dy fun, ‘k gebjin op e nij
Leafde hat wun, twa minsken bun, mar fugelfrij

Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin
Gjin oerwurk foar us rinne, sunder sin

Jou my dyn han, jou my dyn hert
Asto it doarst mei my
Hjir is myn han, hjir is myn hert
‘k Jou myn bestean oan dy
Lang wie it kald en tsjuster, aanst komt de dei
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei

Lang wie it kald en tsjuster, aanst komt de dei
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei